Novinky
Dárky rozdáváme i v roce 2017

Vánoční svátky jsou již definitivně pryč, ale SexxyShop.cz rozdává dárky i v lednu. A máte se opravdu na co těšit. Dárek od nás totiž ke své objednávce dostane každý zákazník.    Zájímá...

více
Rozdáváme dárky

K vybraným sofistikovaným elektronicky ovládaným vibrátorům Vám dáme jeden klasický (20cm) v hodnotě 400Kč. A stále máme dopravu zdarma. Do Vánoc už to sice nestihneme, ale blíží se třeba Valentýn :) A...

více
Blog / Články

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy a v případě reklamace

Úvod Vše o nákupu Odstoupení od smlouvy a reklamace

* Odstoupení od smlouvy


Kupující – fyzická osoba nepodnikatel – má právo dle příslušných ustanovení Nového občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez údání důvodu a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu probíhá tak, že kupující tento svůj záměr sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak učinit lze. Může tak učinit telefonicky, písemnou formou (klasickou poštovní zásilkou – rozhodující je datum podání zásilky) anebo emailem. Kontakty jsou následující:

 

704 345 366

kontaktní adresa: RM-NAKI s. r. o., Na Magistrále 812, 280 02

info@sexxyshop.cz

 

 • Pro odstoupení od smlouvy je možné využít náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Pokud kupující nevyužije formulář, v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je třeba uvést číslo objednávky / faktury a číslo bankovního účtu, na který kupující požaduje vrátit částku za vrácené zboží.
 • Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí (v případě odstoupení od kupní smlouvy) kupující a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Vrácenou zásilku je nutné pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.
 • Vrácené zboží by nemělo jevit známky poškození.
 • Pokud kupující vrací zboží, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, jehož číslo kupující uvedl při odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
 • Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 • Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba (objednávka na IČ) nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 • S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem).
 • Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
  • u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky,
  • u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu.

 

Adresa pro zaslání zboží při odstoupení od kupní smlouvy:

 

RM-NAKI s. r. o.

Na Magistrále 812

280 02 Kolín

 


 

 

* Reklamace


 

Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.sexxyshop.cz.
Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.
Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost RM-NAKI s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00, Praha 10 Hostivař; IČ: 05225183, DIČ: CZ05225183, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259734 a touto společností provozovaný internetový obchod www.sexxyshop.cz
Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.sexxyshop.cz.
Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.sexxyshop.cz.

 


Odpovědnost za vady zboží a záruka

 

 1. Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.
 2. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 4. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
 5. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy.
 6. Před prvním použitím zboží doporučujeme kupujícímu prostudování návodu a záručních podmínek. Při používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.
 9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 10. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 11. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

 

 

* Postup reklamace


Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
RM-NAKI, s.r.o.
Na Magistrále 812
280 02  Kolín

 

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.sexxyshop.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

 

Pro oznámení reklamace můžete využít buď náš on-line formulář, reklamační list, který po vytisknutí vyplníte a zašlete spolu s reklamovaným zbožím na naši kontaktní adresu anebo nám na emailovou adresu reklamace@sexxyshop.cz zašlete informační e-mail s popisem závady zboží.

V případě reklamace postupujte tedy takto:

 • Informujte nás o svém úmyslu reklamovat zakoupené zboží:

a)    vyplněním on-line formuláře

b)    zasláním informačního e-mailu s popisem závady zboží, číslem objednávky či faktury a Vašimi kontaktními údaji

c)    vytiskněte a vyplňte reklamační list a přiložte jej do balíčku k reklamovanému výrobku

 • Reklamovaný výrobek pečlivě zabalte a zašlete na kontaktní adresu společnosti RM-NAKI s. r. o., Na Magistrále 812, Kolín, 280 02. Nezapomeňte přiložit doklad o koupi výrobku (doporučujeme) a také vyplněný reklamační list (neplatí pokud bylo využito on-line formuláře případně jsme byli vyrozuměni emailovou zprávou – viz body 1a) a 1b). V případě reklamace hradí přepravní náklady prodávající a to za předpokladu, že byla reklamace uznána jako oprávněná.  
 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu druhá strana v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme:
  1. adresovat zásilku přímo na kontaktní adresu prodávajícího (RM-NAKI s. r.o., Na Magistrále 812, Kolín, 280 02)
  2. zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“
  3. vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech)
  4. vložit do zásilky stručný popis závady
  5. doporučujeme zásilku pojistit a zaslat s podacím lístkem či jiným dokladem prokazujícím její odeslání (tzn. neposílat tzv. „obyčejně“)
 • Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.
 • V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.


* Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními upravujícími vztahy obchodních partnerů. Frekventované využívání erotických pomůcek např. v erotických salonech, na eroveletrzích může vést ke značnému zkrácení obvyklé životnosti produktu, což nelze chápat coby skrytou vadu výrobku či jiný rozpor s kupní smlouvou uzavřenou prodejem daného výrobku.


Copyright 2016 - 2018 © SexxyShop.cz

UPOZORNĚNÍ !

Chystáte se vstoupit na stránky s erotickým či sexuálně orientovaným obsahem. Vyplněním svého data narození potvrzujete svou plnoletost a stisknutím tlačítka VSTOUPIT zároveň prohlašujete, že:

 

- nebudete tuto stránku ukazovat nikomu nezpůsobilému nebo nezletilému

- vstupujete na tyto stránky dobrovolně, sexuálně zaměřené materiály Vás nepohoršují, neurážejí a ani jinak neohrožují.

 

Vyplňte, prosím, své datum narození

Měsíc Den Rok